Skip to content

Gebruiksvoorwaarden De Haagse Munt versie 1 januari 2018

 1. Definities

  De hieronder genoemde woorden hebben de volgende betekenis:

  AFM: de Autoriteit Financiële Markten, een toezichthouder zoals genoemd in de Wet op het financieel toezicht.

  Betalingssysteem: De software die de Stichting gebruikt om De Haagse Munt te administreren en tussen zichzelf en de Deelnemers over te boeken.

  De Haagse Munt: De reken- en betaaleenheid waarin de positie van de Stichting en Deelnemers in het MCC systeem worden geadministreerd en waarmee Deelnemers elkaar en de Stichting kunnen betalen.

  Deelnemer: Een Deelnemer aan het MCC systeem, rekeninghouder bij de Stichting en tegenpartij van de Stichting bij de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

  DNB: De Nederlandse Bank, een toezichthouder zoals genoemd in de Wet op het financieel toezicht.

  Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden zoals die in dit document zijn beschreven of een gewijzigde versie daarvan.

  MCC: Mutual Credit Clearing (vertaald: wederzijdse kredietverrekening). Een MCC systeem is een onderling verrekensysteem waarin Deelnemers en de Stichting hun onderlinge prestaties c.q. betalingen verrekenen ten opzichte van het collectief bestaande uit de Stichting en alle Deelnemers samen.

  Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Stichting en de Deelnemer.

  Platform: Het deel van de website c.q. het Betalingssysteem van de Stichting dat is bedoeld om Deelnemers met elkaar in contact te brengen en waarop Deelnemers advertenties kunnen plaatsen over goederen en diensten die zij aanbieden of nodig hebben.

  Schriftelijk: op papier of via email

  Stichting: Stichting De Haagse Munt Beheer, ook wel kortweg met het acroniem "Stichting De Haagse Munt" aangeduid. De Stichting is de wederpartij van de Deelnemers bij de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 2. Toepasselijkheid gebruiksvoorwaarden

  De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u als Deelnemer sluit met de Stichting, waaronder begrepen de overeenkomst waarmee u Deelnemer werd.

 3. Afwijking gebruiksvoorwaarden

  Afwijkingen van de Gebruiksvoorwaarden gelden alleen indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 4. Kopjes artikelen

  De kopjes boven de artikelen in de Gebruiksvoorwaarden hebben geen zelfstandige betekenis; ze hebben alleen als doel om het zoeken in de voorwaarden te vergemakkelijken.

 5. Nederlands recht

  Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Hiermee wordt echter geen regelgeving van toepassing verklaard die niet uit zichzelf op deze overeenkomst van toepassing is, zoals titel 7B van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

 6. Strijd met dwingend recht

  Indien één of meerdere artikelen van de Gebruiksvoorwaarden in strijd zouden zijn (of komen) met regelgeving waarvan niet mag worden afgeweken dan moeten deze artikelen zo worden gelezen dat zij niet langer in strijd zijn met deze regelgeving maar tegelijkertijd zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de geest en bedoeling van de Gebruiksvoorwaarden.

 7. Acceptatie Deelnemers

  In beginsel zal slechts één rekening per Deelnemer worden aangemaakt. De Stichting behoudt zich het recht voor om geen overeenkomst aan te gaan met partijen die graag Deelnemer willen worden. De Stichting is niet verplicht om partijen die Deelnemer willen worden te onderzoeken op identiteit, woon/vestigingsplaats, solvabiliteit, deskundigheid of anderszins maar is daar wel toe bevoegd.

 8. Inhoud dienstverlening Stichting

  De Stichting verzorgt een MCC systeem waarin girale betaling in De Haagse Munt tussen de Deelnemers en de Stichting en de Deelnemers onderling worden geadministreerd. Overboeking van De Haagse Munt kan alleen plaatsvinden naar een andere rekening binnen het Betalingssysteem. Daarnaast verzorgt de Stichting een online Platform waarop Deelnemers goederen en diensten aan elkaar kunnen aanbieden.

 9. Wijze van overboeken De Haagse Munt in opdracht Deelnemer

  De Stichting zal een opdracht tot overboeking van De Haagse Munt door middel van het Betalingssysteem uitvoeren. Het betreft hier in beginsel (behoudens bijzondere omstandigheden) een automatisch systeem is dat opdrachten (vrijwel) onmiddellijk uitvoert. Dat betekent dat de Deelnemer alleen betalingsopdrachten in De Haagse Munt kan geven nadat hij op de correcte wijze met de juiste Gebruikersnaam (Rekeningnummer) en wachtwoord via internet ingelogd heeft in het Betalingssysteem en op de juiste wijze een betalingsopdracht heeft verstrekt. Voorts betekent dit dat een betaling die een Deelnemer op de juiste wijze, maar per vergissing, in het systeem heeft ingevoerd niet meer kan worden teruggedraaid.

 10. Geen bankbiljetten, munten etc.

  De Stichting faciliteert geen andere vorm van betaling in De Haagse Munt dan hiervoor in artikel 9 aangegeven. Zij geeft dus bijvoorbeeld geen munten of bankbiljetten uit, accepteert geen cheques of schriftelijke betaalopdrachten en voert geen telefonische betalingsopdrachten uit.

 11. Storingen & Onderhoud

  De Stichting zal, gelet op het niveau van de aan haar ter beschikking staande middelen, een redelijke inspanning doen om er voor te zorgen dat het Betalingssysteem en het Platform goed functioneren. De Stichting garandeert echter niet dat het Betalingssysteem en het Platform altijd bereikbaar zijn en goed functioneren. Het is mogelijk dat de site van De Stichting, het Platform of het Betalingssysteem niet bereikbaar is of niet goed functioneert als gevolg van storingen, onderhoudswerkzaamheden of het feit dat derden hun verplichtingen ten opzichte van de Stichting niet of onvoldoende nakomen.

 12. Geen garantie uitvoering overeenkomsten Deelnemers, geen bemiddeling

  De Stichting is geen partij bij overeenkomsten tussen de Deelnemers onderling en garandeert ook niet dat Deelnemers naar elkaar toe de onderling beloofde prestaties (tijdig) zullen verrichten of dat deze van de afgesproken hoeveelheid of kwaliteit zullen zijn. De Stichting brengt Deelnemers in contact met elkaar maar treedt niet op als bemiddelaar. Deelnemers moeten de betrouwbaarheid, solvabiliteit en deskundigheid van de andere Deelnemers zelf onderzoeken en beoordelen en gaan overeenkomsten met andere Deelnemers aan voor hun eigen rekening en risico. De Stichting beoordeelt niet de advertenties en andere berichten die Deelnemers op het Platform plaatsen en is niet verantwoordelijkheid voor de juistheid of de goede smaak hiervan.

 13. Rekening alleen in De Haagse Munt

  De Stichting verzorgt geen betalingen in een andere eenheid dan De Haagse Munt, dus ook niet de euro.

 14. Geen garantie waarde of acceptatie van De Haagse Munt

  De Stichting garandeert niet dat de De Haagse Munt een bepaalde waarde heeft of door Deelnemers als (deel)betaling zal worden geaccepteerd. Dit geldt ook voor zover de Stichting zelf een waardemaatstaf heeft gesuggereerd of heeft gehanteerd. Indien een Deelnemer een verplichting ten opzichte van de Stichting heeft in euro is de Stichting niet gehouden om daarvoor betaling in De Haagse Munt te accepteren.

 15. Deelnemers vrij in acceptatie De Haagse Munt

  Deelnemers en de Stichting zijn vrij om te weigeren om een (deel)betaling in De Haagse Munt overeen te komen. Wel dienen Deelnemers met een negatief saldo dit actief aan te zuiveren.

 16. Geen inwisseling tegen euro door Stichting

  De Stichting is niet gehouden om De Haagse Munt in te wisselen tegen euro of een andere valuta of tegenprestatie, ook niet als een Deelnemer een positief saldo aan De Haagse Munt heeft aan het einde van de overeenkomst met de Stichting. De Stichting is ook niet gehouden om de waarde van de De Haagse Munt te ondersteunen of op een bepaald peil te houden door De Haagse Munt op te kopen of te wisselen.

 17. Wisselen De Haagse Munt door Deelnemers onderling

  Deelnemers mogen De Haagse Munt ruilen tegen diensten en prestaties waaronder begrepen het inwisselen tegen een valuta zoals de euro. De Stichting ondersteunt echter alleen de overboeking van De Haagse Munt.

 18. Transparantie & privacy

  De Stichting zal Deelnemers mogen helpen elkaar te beoordelen door naast de informatie die een Deelnemer zelf op het Platform en het Betalingssysteem zichtbaar maakt nog andere informatie over deze Deelnemer voor de andere Deelnemers zichtbaar te maken. Het gaat hier om informatie zoals saldo, betalingsgedrag en transactievolume van de Deelnemers.

 19. Netwerk & privacy

  De Stichting zal mogen bewerkstelligen dat de samenwerking tussen Deelnemers wordt bevorderd. Het kan zijn dat de Stichting actief en ongevraagd (beoogde) Deelnemers met elkaar in contact brengt of op elkaars bestaan en activiteiten wijst zodat de Deelnemers zelf kunnen bezien of een transactie of samenwerking tussen deze Deelnemers mogelijk en wenselijk is.

  Indien Deelnemers elkaar benaderen zullen zij daarbij de geldende regelgeving (bijvoorbeeld uit hoofde van de Wet bescherming persoonsgegevens of de Telecommunicatiewet) in acht nemen. Elkaar lastig vallen met spam is niet toegestaan.

 20. Positieve verplichtingen Deelnemers

  Deelnemers (of hun rechtsopvolgers) zijn verplicht:

  1. Bij een negatief saldo (indien er een kredietlimiet is toegekend) goederen en diensten in ruil voor De Haagse Munt te blijven leveren zodat het negatieve saldo wordt ingelopen;
  2. bij een negatief saldo aan het einde van de overeenkomst dit saldo in euro aan de Stichting te betalen;
  3. maatregelen te nemen waardoor hun inloggegevens geheim blijven;
  4. hun wachtwoord onmiddellijk te wijzigen indien zij weten of vermoeden dat anderen er van op de hoogte zijn geraakt;
  5. misbruik van hun wachtwoord en ongeautoriseerde transacties met hun rekening onmiddellijk aan de Stichting te melden;
  6. het aan de Stichting te melden indien zij verhuizen (of hun vestigingsplaats wijzigen), in surseance van betaling of in staat van faillissement komen te verkeren, van rechtsvorm of eigenaar veranderen, of indien er sprake is van het overlijden van een Deelnemer;
  7. de Stichting toe te staan bedragen die de Deelnemers aan de Stichting verschuldigd zijn (hetzij in De Haagse Munt hetzij in euro) automatisch te incasseren en de Stichting hiervoor te machtigen.
 21. Negatieve verplichtingen Deelnemers

  Deelnemers zullen niet:

  1. handelen in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden;
  2. zich onbevoegd toegang (proberen te) verschaffen tot de website, Platform of Betalingssysteem van de Stichting;
  3. de website, Platform of Betalingssysteem van de Stichting (proberen te) beschadigen of onrechtmatig te wijzigen;
  4. transacties in De Haagse Munt doen ten laste van andere rekeningen dan die van henzelf;
  5. handelen op een wijze die het vertrouwen in de De Haagse Munt of de Stichting vermindert;
  6. een overeenkomst aangaan met een andere Deelnemer zonder de intentie te hebben deze na te komen of terwijl zij de wetenschap hebben dat zij deze niet zullen kunnen nakomen;
  7. een advertentie plaatsen die misleidend of beledigend is.
 22. Kosten

  1. De Stichting kan aan Deelnemers kosten in rekening brengen. Dit kan betreffen een bedrag per periode of per transactie, en kan zowel in De Haagse Munt als in Euro in rekening worden gebracht. De kosten kunnen zowel bestaan uit een vast bedrag als een percentage.
  2. De vaste kosten bedragen 0,00 euro en 0,00 De Haagse Munt per maand en 0,00 euro en 0,00 De Haagse Munt per transactie, te betalen door de opdrachtgever van de transactie.
  3. Naast de in lid 2 genoemde kosten heft de Stichting over een positief saldo in De Haagse Munt een contributie van 1% per maand. Het bedrag zal per eerste van elke maand worden afgeschreven en wordt berekend over het saldo aan het einde van de voorafgaande maand.
  4. De in lid 2 en 3 bedoelde kosten zullen automatisch, dus zonder dat een Deelnemer hier opdracht voor geeft, door de Stichting van het saldo van de Deelnemer worden afgeschreven. Indien een Deelnemer kosten in euro verschuldigd is aan de Stichting zal de Deelnemer de Stichting op eerste verzoek machtigen om deze kosten automatisch en periodiek van een bankrekening van de Deelnemer in euro af te schrijven.
  5. Op een wijziging van de kosten is het bepaalde in artikel 28) overeenkomstig van toepassing.
 23. Geen rente over positief saldo

  De Stichting vergoedt geen rente over een positief saldo in De Haagse Munt.

 24. In verkeer brengen De Haagse Munt

  De Stichting is gerechtigd om De Haagse Munt in het verkeer te brengen, en aldus een negatief saldo in het Betalingssysteem aan te houden. De Stichting kan dit bijvoorbeeld doen door het verschaffen van een startersbonus aan nieuwe Deelnemers, het betalen van een aanbrengbonus voor het werven van nieuwe Deelnemers en het vergoeden van prestaties zoals het leveren van goederen en diensten aan de Stichting waaronder begrepen het verrichten van bestuursactiviteiten of het geven van een stipendium in euro.

 25. Rood staan, wijzigen kredietlimiet & rente

  1. Het is niet toegestaan een negatief saldo te hebben op een rekening in het Betalingssysteem (de kredietlimiet is bij het aangaan van de overeenkomst gelijk aan nul De Haagse Munt) tenzij de Stichting een kredietlimiet uitdrukkelijk en schriftelijk toekent.
  2. De Stichting is niet verplicht een kredietlimiet toe te kennen en kan een verstrekte limiet intrekken of verkleinen.
  3. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk om te beoordelen en te bewaken dat hij niet meer krediet afneemt dan hij (op korte termijn) kan aflossen.
  4. Het is niet toegestaan en ook niet mogelijk om een betaling te doen die de kredietlimiet overschrijdt.
  5. De Deelnemer is geen rente over een negatief saldo in De Haagse Munt aan de Stichting verschuldigd.
 26. Aflossing krediet

  1. Bij het einde van de overeenkomst moeten Deelnemers een eventueel negatief saldo in De Haagse Munt aan de Stichting aflossen in euro waarbij een koers geldt dat één De Haagse Munt één euro waard is.
  2. De Stichting is gerechtigd om over een schuld in euro zoals bedoeld in lid 1 wettelijke renteen incassokosten te rekenen conform het stelsel van het Burgerlijk Wetboek.
 27. Belastingen & privacy

  Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de beoordeling van hun verplichtingen ten opzichte van de fiscus bij het aangaan van transacties in De Haagse Munt. De Deelnemers zijn ook zelf verantwoordelijk voor de afdracht van belastingen. De Stichting is gerechtigd de Belastingdienst inzage te geven in de transacties en het saldo van de Deelnemers.

 28. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

  Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen eenzijdig door de Stichting worden gewijzigd door kennisgeving aan een Deelnemer van de wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze wijziging gaat in 30 dagen nadat de Deelnemer de nieuwe Gebruiksvoorwaarden heeft ontvangen of zoveel eerder als de Deelnemer deze nieuwe Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt. Indien de Deelnemer de nieuwe Gebruiksvoorwaarden niet wil accepteren kan hij gebruik maken van zijn opzegmogelijkheid (zie hieronder artikel 31).

 29. Schorsing van de dienstverlening

  De Stichting is gerechtigd het uitvoeren van haar dienstverlening (waaronder begrepen het uitvoeren van betalingsopdrachten en het plaatsen van advertenties) aan een Deelnemer op te schorten indien er (feiten of omstandigheden zijn die bij haar redelijkerwijs het vermoeden doet rijzen dat er) sprake is van bijzondere omstandigheden zoals bedoeld in artikel 31 die een opzegging zonder opzegtermijn zijdens de Stichting zouden kunnen rechtvaardigen. De Stichting brengt de Deelnemer onmiddellijk op de hoogte van een schorsing tenzij een onderzoeksbelang zich daar tegen zou verzetten.

 30. Terugdraaien transacties

  De Stichting zal gerechtigd zijn een betalingstransactie in De Haagse Munt te mogen terugboeken indien redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze is uitgevoerd tegen de wil van de Deelnemer waarbij De Haagse Munt is afgeschreven of indien deze transactie in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

 31. Einde van de overeenkomst

  1. De Stichting en de Deelnemer mogen de Overeenkomst altijd opzeggen. De opzegging moet schriftelijk geschieden. De Deelnemer hoeft hierbij geen opzegtermijn in acht te nemen. De Stichting zal hierbij een opzegtermijn in acht nemen van ten minste 30 dagen tenzij zich een bijzondere omstandigheid voordoet zoals bedoeld in lid 3.
  2. Indien de opzegging door de Stichting geschiedt en er sprake is van een negatief saldo van de Deelnemer zal de Stichting op verzoek van de Deelnemer in overleg treden met de Deelnemer om te bezien of een langere opzegtermijn in redelijkheid kan worden toegekend om de Deelnemer het tekort in De Haagse Munt te laten aanzuiveren voor het einde van de overeenkomst. De Stichting zal echter niet gehouden zijn de opzegtermijn langer dan 100 dagen te laten bedragen.
  3. In het geval van een bijzondere omstandigheid kan door de Stichting worden opgezegd met een kortere opzegtermijn dan 30 dagen of zonder een opzegtermijn in acht te nemen. Als bijzondere omstandigheden gelden dat:
   1. de Deelnemer is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nagekomen en het betreft hier een ernstige schending, of het betreft een reeks van schendingen die ondanks een waarschuwing herhaaldelijk is voorgekomen, of het betreft een voortdurende schending die ondanks een waarschuwing niet wordt hersteld;
   2. de Deelnemer in staat van surseance van betaling of faillissement is geraakt;
   3. een financiële toezichthouder zoals DNB of AFM aan de Stichting verzocht hebben om de dienstverlening aan de Deelnemer (al dan niet deel uitmakend van een groep) te staken;
   4. de Stichting niet langer in staat is om haar activiteiten voort te zetten door een gebrek aan middelen of door overmacht.
  4. Het bepaalde in dit artikel heeft niet tot doel de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de niet nakoming van overeenkomsten te beperken.
 32. Einde activiteiten Stichting

  1. Indien de Stichting haar activiteiten staakt zal zij de overeenkomst met de Deelnemers opzeggen. Zij zal, indien de omstandigheden dit toelaten, hierbij een opzegtermijn in acht nemen zoals bepaald in artikel 31.
  2. Nadat de opzegtermijn, indien aanwezig, is verlopen moet een Deelnemer met een negatief saldo dit aflossen in euro zoals bepaald in artikel 26.
  3. Indien en voor zover de Stichting uit hoofde van het bepaalde in lid 2 een batig saldo ontvangt in euro zal dit saldo primair worden aangewend ter voldoening van schulden van de Stichting waarvoor geen andere dekking aanwezig. Indien hierna nog middelen resteren, zal het overblijvende saldo pro rata verdeeld worden onder de Deelnemers met een positief saldo.
 33. Intellectueel eigendom

  De Stichting maakt aanspraak op de term "De Haagse Munt" als handels- en merknaam. De Deelnemers zullen dat respecteren en de naam De Haagse Munt of iets wat hier sterk op lijkt niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting gebruiken. Wel mogen de Deelnemers de naam De Haagse Munt op de normaal in het handelsverkeer gebruikelijke wijze gebruiken in verband met hun Deelnemersschap. Een Deelnemer mag dus ten opzichte van Deelnemers of derden aangeven dat men Deelnemer is of dat (deel)betaling in De Haagse Munt wordt geaccepteerd en dit mag ook in reclame-uitingen worden verwerkt.

 34. Aansprakelijkheid

  De Stichting is niet aansprakelijkheid voor schade die een Deelnemer lijdt van welke aard dan ook doordat een betalingsopdracht niet of niet tijdig wordt uitgevoerd of die een Deelnemer door een andere oorzaak lijdt, behoudens voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Stichting. Daarnaast geldt dat enige aansprakelijkheid van de Stichting voorts wordt beperkt door het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Stichting dekking biedt.

 35. Geschillen

  Indien er een geschil ontstaat tussen de Stichting en een (of meerdere) Deelnemer(s) dat niet onderling kan worden opgelost dan zullen zij dit geschil trachten op te lossen door mediation.

  Indien mediation geen uitkomst kan bieden dan is de rechtbank te Den Haag aangewezen als bevoegde rechter om kennis te nemen van deze geschillen, met behoud van het recht op hoger beroep.