Skip to content

versie 1 december 2016

Doel privacystatement

Het doel van dit privacystatement is je te informeren over de wijze waarop De Haagse Munt je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Het vertelt welke gegevens dat zijn en met welk doel ze verwerkt worden. Ook kunt je hier lezen hoe je onjuistheden in je gegevens kunt corrigeren.

Doel De Haagse Munt

Het doel van De Haagse Munt is de welvaart te vergroten. Ze doet dit door een "Mutual Credit Clearing" (een systeem voor wederzijdse kredietverrekening) te beheren. Hierin zit een complementaire munt de "De Haagse Munt". Met deze munt kunnen deelnemers elkaar onderling betalen. Ze kunnen zo onderling verrichte prestaties afrekenen. Het kan gaan om de verkoop van goederen maar ook diensten. De Haagse Munt richt zich op kleine ondernemers (ZZP en klein MKB), vooral in de regio Den Haag maar particulieren kunnen ook deelnemen. Ze veronderstelt dat deelnemers baat hebben bij het doen van transacties en dat ze daarom gericht zijn op het aangaan van transacties en het versterken van hun netwerk. Naast het verzorgen van betalingsverkeer heeft De Haagse Munt ook als doel het netwerk van gebruikers van De Haagse Munt actief uit te breiden. Dat betekent dat nieuwe deelnemers worden gezocht die willen participeren in het handelsnetwerk. Ook kan De Haagse Munt actief de samenwerking en transacties tussen de deelnemers bevorderen. Ze fungeert dus ook als een soort marktplaats. Vertrouwen is voor deze ambities een sleutel- tussen rekeninghouders onderling en tussen rekeninghouders en de bestuurders van het systeem. Om het vertrouwen in De Haagse Munt te vergroten wil De Haagse Munt dat deelnemers elkaar kunnen beoordelen. Dat betekent dat ze transparantie tussen deelnemers onderling en het hele systeem zal bevorderen. Dat kan bijvoorbeeld door deelnemers inzage te geven in elkaars positie (zoals saldo of in het gedane transactievolume).

Doel van de verwerking persoonsgegevens

De Haagse Munt verwerkt de persoonsgegevens met als doel:

 1. de deelnemers als rekeninghouder te administreren en het over en weer uitvoeren van de overeenkomst tussen De Haagse Munt en de deelnemers;
 2. de girale betaling in Haagse Munten te faciliteren en de betaalgeschiedenis voor deelnemers (voor wat betreft hun eigen betalingen) en De Haagse Munt inzichtelijk te maken;
 3. de deelnemers onderling inzicht te geven in elkaars aanbod, behoeftes, betrouwbaarheid en positie (saldo en transactievolume);
 4. De Haagse Munt inzicht te geven in de behoeftes en het aanbod van (potentiële) deelnemers;
 5. het bevorderen van de samenwerking en transactievolume tussen de deelnemers;
 6. het bevorderen van samenwerking tussen de deelnemers en De Haagse Munt;
 7. deelnemers en overige geïnteresseerden op de hoogte te houden van ontwikkelingen en wetenswaardigheden met betrekking tot De Haagse Munt, de Munten, het netwerk of relevante ontwikkelingen in Den Haag of de samenleving die daar mee in verband staan;
 8. het uitvoeren van statistische analyses;
 9. het verbeteren van de dienstverlening van De Haagse Munt en haar instrumenten zoals de website en het betalingssysteem;
 10. het uitbreiden van het netwerk van deelnemers, het verrichten van marketingactiviteiten door De Haagse Munt;
 11. het beoordelen van de aanvragen van potentiële deelnemers en het beoordelen van aanvragen van deelnemers van een (hogere) kredietlimiet;
 12. het nakomen van wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld ten opzichte van de belastingdienst);
 13. het voorkomen en bestrijden van onregelmatigheden, misbruik en fraude.

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?

De Haagse Munt verwerkt de volgende gegevens van (potentiële en gewezen) deelnemers en overige geïnteresseerden:

 1. NAW gegevens (waaronder emailadres en de naam, geslacht en contactgegevens van de contactpersonen) het bankrekeningnummer , kamer van koophandel nummer en de aard van het bedrijf;
 2. historie van het weigeren-, aangaan-, wijzigen- en opzeggen van de overeenkomst met De Haagse Munt;
 3. (financiële ) verplichtingen over en weer met De Haagse Munt en de historie hiervan;
 4. rekeningnummer bij De Haagse Munt, saldo op deze rekening, kredietlimiet op deze rekening, uitgevoerde transacties alsmede de historie van deze gegevens;
 5. informatie over aard van de aangeboden goederen en diensten en de aard van de behoeftes aan goederen en diensten alsmede de aard van doelgroepen;
 6. overige door deelnemers op de site (of het betalingssysteem) van De Haagse Munt geplaatste informatie zoals advertenties, foto's en beoordelingen van transacties;
 7. de waardering die de deelnemers elkaar onderling hebben gegeven;
 8. de manier waarop gebruik wordt gemaakt van de website en het betalingssysteem en de overige dienstverlening van- en door De Haagse Munt;
 9. incidenten ten aanzien van onregelmatigheden, misbruik en fraude;
 10. bijzondere omstandigheden van deelnemers, zoals overlijden, surseance van betaling, faillissement en bedrijfsovername;
 11. bijzondere maatregelen die De Haagse Munt genomen heeft ten aanzien van de deelnemers zoals terugboekingen, waarschuwingen, opschorting van de dienstverlening en opzegging van de overeenkomst.

Gegevensverstrekking aan derden ten behoeve van marketing

Om het netwerk te vergroten zal De Haagse Munt potentiële deelnemers benaderen. Hierbij kan informatie over huidige deelnemers worden verstrekt om duidelijk te maken waar kansen liggen. De Haagse Munt zal echter geen persoonsgegevens aan niet-deelnemers geven om hiermee marketingactiviteiten ten opzichte van deelnemers te verrichten.

Cookies

Cookies zijn bestanden die door een browser op een computer worden opgeslagen waarmee onze website wordt bezocht. Hiermee kunnen wij gegevens verzamelen over het gebruik van onze website. Deze gegevens kunnen door ons worden geanalyseerd.

Inzage en correctie persoonsgegevens & contact

De Haagse Munt is de verantwoordelijke partij in de zin van art 1 Wet bescherming persoonsgegevens. Iedereen die een verzoek tot correctie of verwijdering van persoonsgegevens wil indienen, of klachten of andere opmerkingen of vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, kan zich richten tot: De Haagse Munt via e-mailadres: dagobert@dehaagsemunt.nl De Haagse Munt is een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde handelsnaam van urbanlink onder nummer 24411916.

Wijziging privacystatement

De Haagse Munt is gerechtigd dit privacystatement te wijzigen. De meest recente versie staat op de website https://dehaagsemunt.nl/privacy.